• Máy khoan bàn Tiger 600mm

    Mã số: TGK60A

    Giá: 1,360,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn Kimmie 800mm (đồng,có trượt)

    Mã số: KM-TR80

    Giá: 5,880,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn Kimmie 1700mm (đồng)

    Mã số: KM-K170C

    Giá: 13,690,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn Kimmie 1200mm (đồng)

    Mã số: KM-K120C

    Giá: 4,660,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn Kimmie 1000mm (đồng)

    Mã số: KM-K100C

    Giá: 3,520,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn Kimmie 800mm (đồng)

    Mã số: KM-K80C

    Giá: 2,630,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn Kimmie 600mm (đồng)

    Mã số: KM-K60C

    Giá: 1,735,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn GIHU 1000mm (đồng)

    Mã số: GH-K100C

    Giá: 3,190,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn Gihu 800mm

    Mã số: GH-K80A

    Giá: 2,300,000 VNĐ

  • Máy khoan bàn Gihu 600mm

    Mã số: GH-K60A

    Giá: 1,410,000 VNĐ

    top