• Lưỡi bào Đức 700 vàng AT

  Mã số: 700mm

  Giá: 1,150,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 600 vàng AT

  Mã số: 600mm

  Giá: 565,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 500 vàng AT

  Mã số: 500mm

  Giá: 530,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 400 vàng AT

  Mã số: 400mm

  Giá: 450,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 300 vàng AT

  Mã số: 300mm

  Giá: 330,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 200 vàng AT

  Mã số: 200mm

  Giá: 236,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 700 xanh tốt

  Mã số: 700mm

  Giá: 990,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 600 xanh tốt

  Mã số: 600mm

  Giá: 410,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 500 xanh tốt

  Mã số: 500mm

  Giá: 355,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 400 xanh tốt

  Mã số: 400mm

  Giá: 295,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 300x25 xanh tốt

  Mã số: 300mm

  Giá: 175,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Đức 200 xanh tốt

  Mã số: 200mm

  Giá: 150,000 VNĐ

 • Lưỡi bào 2 mặt TKG 610x38x6 tốt

  Mã số: 600mm

  Giá: 1,350,000 VNĐ

 • Lưỡi bào 2 mặt TKG 610x38x6 (Loại 1)

  Mã số: 600mm

  Giá: 1,530,000 VNĐ

 • Lưỡi bào lá lúa Liên xô (vĩ đỏ)

  Mã số: Lá lúa

  Giá: 35,000 VNĐ

 • Lưỡi bào lá lúa hợp kim (TCT, vĩ vàng xanh)

  Mã số: Lá lúa

  Giá: 106,000 VNĐ

 • Lưỡi bào hợp kim Kimmie 90 (TCT)

  Mã số: 90mm

  Giá: 218,000 VNĐ

 • Lưỡi bào hợp kim Kimmie HTC 82 (rảnh, TCT)

  Mã số: 82mm

  Giá: 95,000 VNĐ

 • Lưỡi bào hợp kim Kimmie MKT 82 (ốc, TCT)

  Mã số: 82mm

  Giá: 95,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Kimmie HTC 82 (rảnh)

  Mã số: 82mm

  Giá: 59,000 VNĐ

 • Lưỡi bào Kimmie MKT 82 (ốc)

  Mã số: 82mm

  Giá: 59,000 VNĐ

 • Lưỡi bào MKT 82 xịn

  Mã số: 82mm

  Giá: 125,000 VNĐ

 • Lưỡi bào MKT 82 tốt (rảnh, sử dụng cho HTC)

  Mã số: 82mm

  Giá: 53,000 VNĐ

 • Lưỡi bào MKT 82 tốt (ốc, sử dụng cho MKT)

  Mã số: 82mm

  Giá: 53,000 VNĐ

 • top